مطالعه بیوستراتیگرافی و میکروفاسیس های کرتماسه در کوه میش پرور (غرب بروجرد)

نویسندگان

چکیده

در برنامه همکاریهای دانشگاه تهران با سازمان زمین شناسی در طرح مطالعات مزوزوئیک نواحی غرب ایران (چهارگوش بروجرد) که در سال 1363 پیشنهاد گردید‘ مطالعه چینه شناسی و برداشت مقطع مربوطه در روی زمین با همکاری زمین شناسان نامبرده در بالا بعمل آید. از مقطع چینه شناسی مورد نظر‘ به ضخامت تقریبی 1400 متر تعداد 450 نمونه برداشت شد که توسط سازمان زمین شناسی کشور و دانشکده علوم تهیه مقطع و مطالعات تفصیلی و دقیق آن توسط نگارنده ( دکتر خسرو تهرانی) در آزمایشگاه های چینه شناسی دپارتمان علوم زمین دانشگاه لیون و دانشگاه پاریس انجام و از میکروفوناو میکروفاسیس های شاخص عکس برداری گردید. در بین 45 فرامینیفر شاخص مطالعه شده تعدادی جنس و گونه برای اولین بار در ایران کشف گردید که گسترش آنها در حوضه مدیترانه از برخی از کشورها نیز گزارش گردیده است.