قرابتهای پتروژنتیک قوس و لکانو – پلوتونیک کوه زر – ترود و ارتباط آن با متالوژنی در ناحیه

نویسندگان

چکیده

قوس کوه زر – ترود در برگیرنده کمپلکسی از ولکانو – پلوتونیک ها می باشد که دارای ترکیبی آندزیتی و گرانودیوریتی است. توده های نفوذی بصورت استوک هایی در میان نهشته های پیرو کلاستیک بیرون زدگی دارد. ما گمان تیسم این ناحیه از نوع کالکوآلکالن می باشد و آندزیت های آن در ردیف آندزیتهای کوهزائی قرار می گیرند. ولکانیسم در ناحیه تظاهر سطحی پلوتونیسم اعماق می باشد‘ که هردو از ماگمائی واحد هستند که از گوشته فوقانی منشاء گرفته اند. با توجه به رده بندی پیشنهادی اوارت (1976) قوس ماگمایی ناحیه از نوع قوسهای فشردگی و قابل مقایسه با انواع موجود در غرب آمریکا می باشد.
کانی سازی وسیع مس و کانی های سولفوره در ناحیه در رابطه با همین قوس ولکانو – پلوتونیک می باشد‘ که به صورت خطی گسترش دارد. آلتراسیون منطقه ای در حواشی گرانودیوریتی باغو در ارتباط تنگاتنگی با کانی سازی مس پرفیری در منطقه است.