سنتز بتا کازئین توسط اسید پکتیک استخراج شده از عصاره گیاهان شیرزا

نویسنده

چکیده

پژوهشهای قبلی نشان داده شده است که عصاره گیاهان شیرزا بر ترشح هورمون پرولاکتین‘ هورمون نمو و کورتیزول مؤثر است. در کار حاضر نشان داده می شود که فراکسیون مؤثر عصاره ها که از مشتقات پکتین ها می باشد‘ در بالا بردن سنتز بتا کازئین نقش قابل توجهی را دارا می باشند. این مطالعات در موش و خرگوش بصورت ‹‹In – Vivo›› و ‹‹In – Vitro›› انجام شده است.
تزریق پرولاکتین با مقدار UI 25 واحد بین المللی به موشهای ماده بالغ باکره می تواند باعث ایجاد سنتز بتا کازئین گردد. گلوکوکورتیکوئیدها که بطور سینرژیک با پرولاکتین عمل می کنند‘ نیز قادر به اضافه کردن سنتز بتا کازئین در سلولهای اپی تلیان غدد شیرساز می باشند‘ بطوریکه هرگاه ماده ای نظیر؛ برموکریپتین (CB154) را به حیوان تزریق کنیم‘ این سنتز قطع می شود زیرا این ماده مانع ترشح پرولاکتین آندوژن می گردد.
تزریق ماده ای نظیر سولپیرید Sulpiride که باعث هیپرپلازی غدد شیرساز می شود‘ بر ترشح پرولاکتین اثر کرده‘ مقدار آن را بالا می برد و در نتیجه سنتز بتا کازئین نیز زیاد می گردد.
اثر فراکسیون مؤثر گیاهان شیرزا نظیر مواد ذکر شده می باشد و مقدار ترشح پرولاکتین و هورمون نموآندوژن را زیاد می کند‘ بنابراین سنتز بتا کازئین را بالا می برد.
در آزمایشگاههای ‹‹In – Vitro›› که در قطعات یک میلی متری غدد شیر ساز انجام داده ایم‘ اثر اسید پکتیک استخراج شده از عصاره گیاهان شیرزا را در نئو سنتز بتا کازئین نشان داده ایم.