نقش زیان بار آبیاری اضافی و نابهنگام برتکوین دانه های گرده و قدرت رویش آنها در لوبیای روغنی (سویا)

نویسنده

چکیده

اثرات آبیاری زیاد و نابهنگام بر تکوین دانه های گرده و قدرت رویش آنها در لوبیای روغنی (رغم کلارک) مورد بررسی قرار گرفت.
آبیاری اضافی به ویژه در مرحله پیش گل دهی و اوایل مرحله گل دهی موجب کاهش معنی دار دانه های گرده سالم و قدرت رویش آنها گردید. گرچه گلها ظاهری طبیعی داشتند‘ اما رشد بساکها عادی نبود بسیاری ار بساکها قبل از تکوین دانه های گرده از بین می روند و در بساکهایی که باقی می ماند حدود نیمی از دانه های گرده‘ شکل‘ اندازه و رشد طبیعی ندارند. بیشترین اختلال در مرحله تفکیک تتراسپورها و تشکیل اکزین بر سطح میکروسپورهای جوان بوده است. تعداد قابل توجهی از دانه های گرده ای که باقی می مانند قدرت رویش و تشکیل لوله گرده را از دست می دهند.
کاهش قابل توجه تعداد دانه های گرده طبیعی و قدرت رویش آنها به دلیل آبیاری زیاد و نابهنگام می تواند یکی از عوامل مؤثر بر کاهش میزان محصول باشد.