پیشنهادی درباره بیان تحلیلی حالت بحرانی راکتورهای هسته ای

نویسنده

چکیده

روشی برای محاسبه چند گروهی شرایط بحرانی راکتورهای هسته ای‘ ویژه مواردی که استفاده از تابع های مشخصه برای بیان فلوهای گروهی امکان پذیر باشد‘ پیشنهاد شده است. تحلیل n گروهی حالت بحرانی به شیوه پیشنهادی‘ چه در مورد راکتور لخت و چه درباره راکتور دارای بازتاباننده‘ به یک یا دو سیستم معادلات خطی و همگن n مجهولی می انجامد. اجرای محاسبات 3‘4 یا 5 گروهی ساده و سریع است‘ و از این نظر بسیار مناسب برای مطالعات پارامتری است. کاربرد آزمونی 3 گروهی در مورد یک راکتور حرارتی انجام گرفته که نتایج آن در حد انتظار با داده های تجربی توافق دارد.