دوره و شماره: 1 و 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1238، تیر 1367 
اثر اندومتاسین در تولید پروتئین CSF

دکتر عذرا ربانی چادگانی؛ مسعود ودادی؛ دکتر بهرام گلیائی


مروری بر اساس ژنیتیکی نمو در پستانداران

دکتر محمدرضا نوری دلوئی؛ سیدمجتبی محدث اردبیلی