مطالعه سنگ شناسی توده های نفوذی و هاله دگرگونی شمال فشارک (اصفهان)

نویسندگان

چکیده

در 70 کیلومتری شمال شرق اصفهان‘ در ناحیه فشارک‘ چند توده پلوتونیک شامل: دیوریت‘ تونالیت‘ گرانودیوریت و گرانیت همراه با رگه های آپلیت سنگهای آهکی مزوروئیک و ولکانیتهای ائوسن را قطع کرده‘ سبب دگرگونی مجاورتی آنها شده اند. قمست اعظم حجم توده ها را تونالیت تشکیل داده و بنظر می رسد که دو قطب دیوریت و گرانیت از تفریق ماگمای تونالیتی حاصل شده باشند. پاراژنزکانیهای هاله دگرگونی این توده ها از شرایط حرارتی حدود 630 درجه سانتی گراد برای دگرگونی و 900 تا 1050 درجه سانتی گراد برای توده های آذرین حکایت می کند.