خصایص الکتریکی ناحیه ستون مثبت تخلیه های الکتریکی در نئون

نویسنده

چکیده

روابط الکتریکی (ولتاژ – جریان) ناحیه ستون مثبت تخلیه های نورانی مورد بررسی قرار گرفته اند در رابطه با مطالعه و تحقیق درباره مکانیزم های تحریکی در تخلیه های الکتریکی با گاز نئون.
این اندازه گیرها برای فشارهائی بین 15 – 1 ر. میلی بار و جریاناتی تا حدود 30 میلی آمپر در لوله های تخلیه ای با قطرهائی بین 20 – 3 میلی متر انجام پذیرفته اند. سیستم های متنوع کاتدی (ساده و مسطح – توخالی – داغ روکش دار) مورد استفاده قرار گرفته اند که در این مقاله برتری و ایرادهای سیستم های گوناگون کاتدی بکار رفته مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اند.
رابطه های ولتاژ – جریان برای شرایط متفاوت تخلیه های الکتریکی (فشار – جریان – سیستم کاتدی – قطر و طول لوله ها) بررسی شده اند و برای هر مرحله از این اندازه گیری ها دامنه الکتریکی و دگرگونی های آن نیز مورد محاسبه قرار گرفته است.
برای این بررسی ها لوله های تخلیه ای که مستقیماً ‹‹به دستگاه خلا›› (قادر به رسیدن به فشارهائی حدود
8-10میلی بار) برای ایجاد تخلیه های الکتریکی خالص مورد استفاده قرار گرفته اند که بعضی از این لوله ها دارای دو آند بوده که بدینوسیله اندازه گیری دامنه الکتریکی را در شرایط یکسان ایجاد نموده اند.
در مقاله بعدی خصایص طیفی و روابط شدت نور – جریان ستون مثبت تخلیه های نورانی نئون و آرگون وبررسی تعداد اتم های شبه پایدار آنها مورد بحث قرار گرفته ونتایج این تحقیقات نیز ارائه خواهد گردید.