میان کنش پروتئین های غیر هیستونی HMG با یکدیگر و با هیستونها

نویسنده

چکیده

اتصال احتمالی پروتئین های غیر هیستونی کروماتین از نوع HMG به یکدیگر و به هیستونها با استفاده از ترکیباتی که گروه فعال دارند مانند دی متیل سوبریمیدیت در کروماتین و در سلول مطالعه شده است. الکتروفورز نمونه های میان کنش کرده و شاهد بر روی ژل اسید اوره SDS طرح پیچیده ای را نشان می دهد که آنالیز آنها بسیار مشکل است. بمنظور ساده نمودن آزمایش ابتدا پروتئین های HMG بوسیله سولفات آمونیم رسوب داده شوند. سپس عمل میان کنش بر روی آن انجام شد. نتایج نشان می دهد که این پروتئین ها توانائی ایجاد تجمع خودبخودی را مانند آنچه که در هیستونها مشاهده شده است ندارند ولیکن قادرند به سایر پروتئین های کروماتین (هیستونها) متصل شوند. مطالعه میان کنش این پروتئین ها با هیستونها در محلول دلالت بر این دارد که HMG1 و HMG2 با هیستون H1 و HMG2 با دایمر H2A – H2B کمپلکس تشکیل داده و ترکیباتی با وزن ملکولی بالا (D 6000) را می دهند HMG17 با هیچیک از پروتئین های هیستونی میان کنش نشان نمی دهد. نتایج حاصل نقش احتمالی و محل اتصال پروتئین های HMG خصوصاً HMG2 را در کروماتین مشخص می سازد.