مروری بر اساس ژنیتیکی نمو در پستانداران

نویسندگان

چکیده

طی فرآیند نمو در اثر روشن یا خاموش شدن ژنهای خاص در مراحل معین و در سلولهای مختلف‘ دستجات سلولی تمایز یافته بصورت بافتها و اندامهای مختلف در یک موجود شکل می گیرند. مطالعات نشان داده است تنظیم وقایع اولیه نمو‘ بوسیله عوامل سیتوپلاسمی سلول تخم که فقط از مادر منتقل می شوند صورت می گیرد‘ ایفای نقش اصلی بوسیله سلول تخم در تنظیم نمو‘ به طور معمول از مرحله 16- 8 سلولی آغاز می شود. برخی از ژنهایی که در تنظیم پدیده های نمو و تمایز شرکت می کنند مورد شناسائی قرار گرفته اند. تعدادی از این ژنها‘ از طریق تحت تأثیر قرار دادن ارتباطات بین سلولی‘ مراحل اولیه نمو جنین را تنظیم می کنند. گروهی از ژنهای پیش سرطانزا‘ احتمالاً در پیدایش سلولهای تمایز یافته عصبی‘ سلولهای خونی و سلولهای دیگر نقش دارند و برخی دیگر از ژنهای پیش سرطانزا و همچنین اینترفرونها که بوسیله یک گروه چند ژنی ساخته می شوند‘ در تنظیم فعالیت ژنهای فعالیت پیش سرطانزای دیگر دخالت می کنند. همچنین معلوم گردیده است که تعدادی از ژنهای شوک حرارتی‘ در مراحل مختلف نمو‘ و در بافتهای خاصی فعال می گردند که حاکی بر شرکت آنها در نمو جنین است. در این مقاله‘ نقش (احتمالی) برخی از ژنهای بالا به طور اختصار مورد بحث قرار می گیرد.