اثر اندومتاسین در تولید پروتئین CSF

نویسندگان

چکیده

تکثیر و تمایز سلولهای گرانولوسیت و ماکروفاژ در مغز استخوان بوسیله پروتئینهای از نوع گلیکو پروتئین که CSF نامیده می شوند کنترل می شود. بافت ریه از بافتهای بسیار فعال در سنتز این پروتئین است با وجودیکه خصوصیات پروتئین CSF بدقت مطالعه شده است. مکانیسم تولید آن هنوز ناشناخته است. در این مقاله اثر اندومتاسین در تولید پروتئین CSF مورد بررسی قرار داده می شود. افزودن غلظت های مختلف اندومتاسین در محیط کشت بافت ریه و اندازه گیری فعالیت CSF بر روی سلولهای مغز استخوان در محیط نیمه جامد آگار نشان می دهد که اندومتاسین در غلظت l?g/ml موجب افزایش معنی دار در تولید پروتئین CSF می شود‘ در صورتیکه غلظت های بالاتر اثر مهار کنندگی در تولید CSF دارند وارد کردن پروستاگلاندین های E1 و E2 در حضور و عدم اندومتاسین اثر افزایش دهندگی اندومتاسین را خنثی می کند هر چند که برتولید CSF بافت طبیعی تاثیر چندانی ندارند. برداشت ما کروفاژهای ریوی‘ افزایش تعداد کلنی های ایجاد شده توسط اندومتاسین را تا 50% کاهش لیکن آنرا به حد طبیعی نمی رساند. نتایج فوق مؤید این است که اندومتاسین میزان تولید CSF در بافت ریه را افزایش می دهد. پروستاگلاندین ها و ماکروفاژها با وجودیکه ممکن است در این روند تا حدودی موثر باشند لیکن اثر قابل ملاحظه ای در تولید CSF ندارند. لذا در این مکانیسم باید سایر فاکتورهای ریوی خصوصاً سلولهای متنوع آن در نظر گرفته شوند.