مطالعه تأثیر سمی میوفر (آهن) روی ماهی

نویسنده

چکیده

تأثیر سمی میوفر روی اعضاء ماهی و رشد اووسیت ها و جنین بررسی گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد‘ که میوفر رشد جنینی را در این جانور کند کرده‘ تغییراتی نیز در غشاء سیتوپلاسمی سلولها ایجاد می نماید. از جمله محدودیت میکروویلی را در سلول های پلاتی پوسیلوس ماکولاتوس باعث شده‘ و در غلظت های بالا سبب مرگ حیوان می گردد.
اختلالات بوجود آمده در رشد جنین‘ احتمالاً مربوط به اثرات بازدارنده میوفر روی فعالیت پروتئین های حامل آهن نظیر : آپوفریتین‘ بتاوگاماگلوبولین‘ و نیز تداخل در متابولیسم آهن است.