چند خاصیت بهینگی برآوردهای برداری بیز تجربی

نویسنده

چکیده

در این مقاله به بررسی بعضی خواص بهین برآورد کننده های بیزتجربی مربوط به پارامترهای برداری توزیعها آماری می پردازیم. هدف ان است که نتایجی شبیه به نتایج مربوط به پارامترهای اسکالری بیابیم. برای دستیابی به این هدف با الهام گرفتن از نتایج مربوط به برآورد کننده های یک بعدی‘ مفاهیم ذیربط را در مورد برآورد کننده های برداری تعریف کرده‘ شرایط بهینگی آنها را تعیین می کنیم. این مفاهیم عبارتند از سازگاری‘ بهینگی در احتمال و بهینگی مجانبی. با استفاده از روابط موجود بین وجوه مختلف گرایشهای متغیرهای تصادفی ثابت می کنیم که بهینگی مجانبی مولفه های مربوط به بردار برآورد کننده بیزتجربی شرط کافی برای بهینگی مجانبی بردار برآورد کننده است. بدین ترتیب‘ راه آسانتری برای امتحان کردن بهینگی مجانبی فراهم می کنیم که در کارهای آماری سودمند تواند بود.