ترمولیز پنتافلوئورودی استاناتها و تری فلوئورو استاناتهای قلیائی‘ تالیوم و آمونیوم MSn2II F5'MSnII F3 M=K' Rb' Cs' Tl' NH4

نویسنده

چکیده

پنتافلوئورودی استاناتها و تری فلوئورواستاناتها قلیائی در نخستین مرحله ترمولیزاکسید و به هگزافلوئورواستانات مربوط M2SnIVF6 تبدیل می شوند. در مرحله دوم با بالا رفتن درجه حرارت‘ هگزارفلوئورواستانات بوجود آمده هیدرولیز و تجزیه می گردد. در حرارت های حدود 1000 درجه سانتی گراد‘ تنها باقی مانده عمل SnO2 است که به کمک دیفراکسیون اشعه X بخوبی تشخیص داده می شود.
درجه حرارت آغاز اکسید اسیون قلع برای ترکیبات مختلف هرسری‘ با افزایش وزن اتمی عنصر قلیائی کاهش می یابد.