دوره و شماره: 3و4، شماره 0 - شماره پیاپی 1272، دی 1359 
اندازه گیری اورانیوم در ادرار و هوا

زهره عابدین زاده؛ حسین غفوریان؛ ایرج بیات