بررسی شیمیائی و کریستالین بطور طبیعی ولفینیت معدن نخلک انارک از:

نویسندگان

چکیده

بلورهای طبیعی معدن چاه خانی انارک اصفهان باشکال منظم هندسی یافت می شوند. در بررسی های اولیه ملاحظه می گردد که درخشندگی و سختی این بلورها کم می باشد و تجزیه شیمیائی با روش فلام فتومتری و جذب اتمی وساده شیمیائی معلوم گردید که کاتیون های سرب و مولیبدن به مقداری زیاد و اکسیژن بعنوان آنیون در ساختمان آنها شرکت دارند.
در مطالعه ساختمان بلورین آنها که از روش های عکسبرداری دیبای شرر و لاوه توسط اشعه ایکس انجام گرفت‘ معلوم شد که قسمت اعظم طیفی این بلور با ولفینیت که دارای ساختمان تتراگونال می باشد مطابقت می کند در ضمن از مطالعات خطوط طیفی‘ چنین بر می آید که علاوه بار ولفینیت کانیهای دیگری نیز در داخل این بلورها وجود دارد.