" انتقال قند در کلیه "

نویسنده

چکیده

برای شناسائی نحوه متابولیسم قندها در کلیه وبخصوص در مورد شناسائی چگونگی طبیعت سیستم های حامل (carrier) برای انتقال قندها و مشخص کردن محل ناحیه انتقال و همچنین احتمال وجود راههای مختلف برای انتقال قندها‘ تحقیقات فراوانی صورت گرفته است.
ارقام و آمارکینتیکی (Kinetic Data)‘ مشاهدات جلوگیری رقابتی (competitive inhibition)‘ درجه اختلاف حساسیت به جلوگیرنده ها مثل فلوریزین (phloricine) موید نظریه وجود راههای مختلف برای انتقال قندها می باشد. این راه ها ممکنست برای هر قند مجزا و اختصاصی باشد و یا یک قند با قندهای دیگر بطور نسبی یا کامل در این راه ها مشترک باشند. این احتمالات در گذشته چه خارج از بدن (A.Kleinzeller, 1970A (In vitro)) و چه داخل بدن (In vitro) M. Silverman et al, 1970 مورد مطالعه واقع شده است.
از آنجا که وکتور انتقال در داخل بدن بوسیله آزمایش های کلیرنس (Clearance) مشخص می گردد. این آزمایشات می تواند برای مطالعه عبور قندها از لوله های کلیه در داخل بدن مورد استفاده قرار گیرد. در آزمایش های روی حیوان علاوه بر مطالعه عبور قند از جدار اپی تلیوم می توان تجمع قند (accumulation) را در داخل سلول نیز مطالعه کرد.
برای شناسائی راه یاره های مربوط به عبور یک قند‘ نتایج حاصله از آزمایش کلیرنس و آزمایش های معیین کننده نسبت یافت به پلاسما (Tissue/plasma ratio) در داخل بدن را‘ با هم بایستی مورد مطالعه قرار داد. مثلاً اگر یک قند از یک سطح لومینال (Lumical face) بطرف سلول عبور کرده و همچنین در داخل سلول هم جمع شده باشد بنابراین یک انتقال در ناحیه لومینال (Luminal site) پیش بینی می شود و ناحیه جذب مجدد و تجمع احتمالاً در یک جا قرار دارد. مشاهدات قبلی نشان داده است که ارتباطی بین تجمع فعال یک قند در برش های کلیه خارج بدن‘ با جذب مجدد قند در کلیه در داخل بدن وجود دارد. A.Kleinzeller, 1970 A