اتصال ویژه آنزیم گلوتامات دهیدروژنار به سطح داخلی غشاء داخلی میتوکندری از:

نویسنده

چکیده

آنزیم گلوتامات دهیدروژناز که از جگر گاو استخراج شده اتصال ویژه ای به ذرات متوکندری (تهیه شده از جگر گاو) که سطح داخلی آنها به طرف بیرون است نشان می دهد. این اتصال بستگی به PH و غلظت نمک دارد بطوریکه با کم شدن این عوامل چسبندگی بیشتر می شود. بعضی از متابولیت ها که پس از اتصال به آنزیم باعث تغییرات ساختمان فضائی در آن می شوند نیز بر میزان اتصال اثر می گذارند. در این مقاله پیشنهاد می شود که میزان اتصال آنزیم به غشاء میتوکندری بستگی به شرایط فیزیولوژیکی دارد بطوریکه با تغییرات در PH‘ غلظت نمک و غلظت متابولیت های بخصوصی به نحوی تغییر می کند که آنزیم در بعضی شرایط به طور آزاد در ماتریکس میتوکندری خواهد بود و در شرایط دیگر متصل به غشاء داخلی چون قبلاً مشاهده شده است که آنزیم گلوتامات دهیدروژنه به کاردیولیپین استخراج شده از غشاء داخلی متوکندری متصل شده و این اتصال باعث کاهش فعالیت کاتالتیکی آنزیم می شود‘ چنین بنظر می رسد که نتایج بدست آمده ممکن است دارای اهمیت فیزیولوژیکی خاصی در شرایط درون سلولی باشند.