"طرح صافی های فعال برای مطالعه شکل خطهای (1)" چهارقطبی هسته ای از:

نویسنده

چکیده

در این مقاله چگونگی مطالعه شکل خطهای چهارقطبی هسته ای با طرح صافی های فعال در یک دستگاه بیناب نمای NQR وارد می شود. جاروب کردن فرکانس برای بدست آوردن خط تشدید بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. یک موتور پا به پا در یک مدار سرومکانیسم دیجیتال تغییرات فرکانس حاصل از تغییرات حرارت را تصحیح می کند. برای خطهای تشدید یک پایداری درازمدت خط پایه بوسیله صافی های فعال تضمین می گردد نسبت علامت به اغتشاشات زمینه در شرایط خوب بیشتر از 200 بدست آمده است. این نسبت قابل ملاحظه به ما امکان داد تا تأثیر دو قطبی مغناطیسی را روی تشدید چهارقطبی هسته ای هگزامتلین تتراامین – تری ایتلن دیامین و تری آمین در درجه حرارت 300 و 77 درجه کلوین مطالعه نمائیم. در دو ترکیب اول ساختمان غیرمتقارن مربوط به تأثیر دو قطبی مغناطیس و در ترکیب سوم خط تشدید متقارن بدست آوردیم.