"بررسی چشمه های آب معدنی لاریجان – دماوند" از:

نویسنده

چکیده

در کشورهای نیمه خشک کره زمین مانند ایران آب دارای ارزش فراوانی می باشد. یکی از انواع آب هائی که در ایران به مقدار نسبتاً زیاد از زمین خارج می شود و در حال حاضر بدون استفاده صحیح بهدر می رود آبهای معدنی گرم وسرد می باشد.
آب معدنی را می توان از اولین داروهای طبیعی بشر دانست‘ چه آثار استفاده از آن را از هزاران سال قبل تاکنون می توان در جهان یافت. در کشور ما نیز استفاده از آبهای معدنی تاریخی کهن دارد ویکی از آنها آبهای معدنی لاریجان است که دارای شهرتی فراوان می باشد.
دهکده آب گرم لاریجان به فاصله 113 کیلومتری شمال شرق تهران در پایه قله دماوند (5670متر) و در انتهای جاده خاکی منشعب از جاده هراز (تهران – آمل ) در دهکده بلور قرار دارد. در این منطقه دو چشمه کاملاً مشخص وجود دارد؛ یکی چشمه آب گرم گوگردی در داخل دهکده‘ دیگری چشمه آب سرد آهن دار فاصله 300 متری شمال غرب اولی در یکی از دره های قله دماوند. (1 و 2)
طرز نمونه برداری و تجزیه آبها – نمونه های آب بطور مستقیم به حجم 2 لیتر از هر چشمه در ظروف پلی اتیلنی برداشته شده و در حداقل زمان به آزمایشگاه رسانده شده است. آزمایش هائی چون تعیین مقدار انیدریک کربنیک آزاد‘ ترکیبات گوگردی‘ هدایت الکتریکی‘ PH‘ رنگ ‘ بو‘ مزه‘ درجه حرارت آب و محیط که تا رسیدن نمونه آب به آزمایشگاه امکان تغییراتی را دارند در سرچشمه انجام گرفته است.
روشهای انجام شده برای آزمایش های مختلف آب بر طبق استاندارد کشور امریکا به شرح زیر بوده است:
- کلسیم به روش کمپلکسومتری با معرف موروکساید.
- منیزیم به روش کمپلسومتری بعد از حذف کلسیم با معرف اریوکرم.
- سدیم و پتاسیم به روش فلام فتومتری.