اندازه گیری اورانیوم در ادرار و هوا

نویسندگان

چکیده

در مراکزی که با اورانیوم کار می شود به منظور جلوگیری داخلی بدن باید اقداماتی انجام گیرد. زیرا این عنصر بوسیله یکی از راه های تنفسی‘ گوارشی یا زخم وارد بدن شده و بعد از ورود به گردش خون با توجه به نیمه عمر بیولوژیکی طولانی در محل هائی مانند استخوان و غیره جایگزین می شود. با آزمایش ادرار‘ مدفوع و خون می توان به موقع از آلودگی داخلی بدن مطلع شد. در این کار تحقیقاتی روش سریعی برای اندازه گیری مقدار اورانیوم در هوای نقاط مختلف شهر تهران و ادرار اشخاص مختلف با استفاده از روش فلوریمتری ارائه شده است.
مقدار متوسط اورانیوم در ادرار کارکنان مرکز تحقیقات هسته ای وافراد معمولی تقریباً مساوی و برابر میلی گرم در لیتر به دست آمد. میزان اورانیوم اندازه گیری شده در هوای نقاط مختلف شهر تهران بین نانوگرم در متر مکعب نوسان داشت.