مطالعه آپاتیتها در بازالتها و مشخصات پترولوژیکی آن

نویسنده

چکیده

در سنگهای قلیائی خروجی از نوع بازالت و بازانیت که در شرایط حرارت و فشار بخار آب زیاد در اعماق زمین متبلور می شوند بلورهای آمفی بول استثناء تشکیل می گردند. در غالب موارد همراه با این بلورها نوعی آپاتیت (هیدروکسی آپاتیت) دیده می شود. آپاتیتهای مزبور برنگها و اندازه های مختلف می باشند‘ که در زیر از شناسائی آپاتیت ها و مطالعه حفره هائی که در آن وجود دارد و پتروژنز این کانی ها بحث می شود.