دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1297، بهار 1351 
7. انداره گیری ضریب قابلیت هدایت حرارتی چند نمونه از آجرهای تهران

دکتر جعفر سیروس ضیاء؛ دکتر لطیف کاشیگر؛ اکبر علی اکبرزاده


8. دستگاه عینی سنج

دکتر سیروس طغرائی؛ دکتر لطیف کاشیگر؛ ژورژیک عزیزیان