دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1297، فروردین 1351 
دستگاه عینی سنج

دکتر سیروس طغرائی؛ دکتر لطیف کاشیگر؛ ژورژیک عزیزیان