انداره گیری ضریب قابلیت هدایت حرارتی چند نمونه از آجرهای تهران

نویسندگان

چکیده

به دنبال اندازه گیری ضریب قابلیت هدایت حرارتی ایرانیت (1)‘ تصمیم به اندازه گیری این ضریب در مورد چند نمونه از آجرهای تهران گرفته شد.