جذب فسفر 32 در ماهی سفید و ماهی استروژن دریای خزر بطریق in vive, in vitro و اتوهیستورادیو گرافی

نویسندگان

چکیده

نظر باهمیت بیولوژیکی‘ اقتصادی و غذائی ماهی استروژن و ماهی سفید و همچنین بعلت بومی بودن آنها با استفاده از رادیوایزوتوپ فسفر 32 جذب در اندامهای مختلف (کبد‘ طحال‘ کلیه‘ قلب و ماهیچه) تاس ماهی سفید بطریق in vive, in vitro با تزریق واتوهیستورادیوگرافی برشهای اندامهای مختلف بدست آمد. آزمایش مشابه همچنین بر روی قورباغه (Bufo Bufo) بطریق in vitro بمنظور مقایسه مورد مطالعه قرار گرفت.
جذب فسفر 32 در بافت اندامهای مختلف شبیه هم نبود و در آزمایش بطریق in vitro تمام اندامهای ماهی استروژن فسفر بیشتری از ماهی سفید جذب کرده بود. جذب فسفر در اندامهای مختلف قورباغه حد واسط دو ماهی بود. در این روش کلیه بیش از سایر بافتها فسفر جذب کرده بود و بعد از آن بترتیب ماهیچه‘ طحال‘ قلب و کبد قرار داشتند. ولی آزمایش بطریق in vivo تمام اندامهای ماهی سفید بیش از ماهی استروژن فسفر جذب کرده بود. کیفیت جذب در اندامهای مختلف درin vivo تقریباً شبیه به in vitro بود. نسبت جذب جزئی فسفر بین دو ماهی محاسبه شد و این نسبت نشان داد که نسبت جذب فسفر بطور کلی در ماهی استروژن بیش از ماهی سفید است.