تعیین عناصر کمیاب در شرابهای ایران بروش تجریه بطریق اکتیو کردن

نویسندگان

چکیده

اغلب حشره کشهائی که بمقدار زیاد و برای از بین بردن آفات گیاهان استفاده می شوند از نوع کلرورها یا برمورهای آلی آلیفاتیک می باشند و اخیراً نیز از ترکیبات جیوه ای وارسینکی برای این منظور استفاده می شود. از آنجائی که مسلماً قسمتی از این عناصر سمی موجود در حشره کشها در ساختمان خود گیاه جذب می شود و از این رو تعیین باقیمانده سموم بر روی گیاهان و میوه آنها که مستقیماً مورد استفاده قرار می گیرند و یا موادی که از اینگونه گیاهان تهیه می شوند اهمیت فراوانی پیدا می کند.
آنالیز و دیگرعناصر در گیاهان معمولاًَ بوسیله متدهای تیتراسیون (1) و X Ray (فلورسانس) (2) و پلاروگرافی (3) انجام می گرفت ولی حساسیت این نوع متدها قابل مقایسه با متد آنالیز بروش اکتیو کردن نمی باشد. چنانکه Guinn و Potter (4) و دیگران (5) برتریهائی که متد آنالیز بروش اکتیو کردن بروشهائی که قبلاً در مورد تعیین برم و دیگر عناصر بکار می رفت نشان داده اند.
کارهای متعددی که از تلفیق روشهای جدا کردن رادیو شیمیائی و تجزیه بطریق اکتیو کردن می باشد برای تعیین عناصر کمیاب در نمونه های گیاهی و جانوری استفاده شده است‘ بهمین منظور ما نیز سعی نمودیم که عناصر کمیاب موجود در شراب ایران واحتمالاً باقیمانده عناصریکه در حشره کشها بر روی انگور باقیمانده و سپس وارد شراب نیز می گردد مورد مطالعه قرار دهیم. بدین منظور سعی شد که از روش شیمیائی که Apostolos P. Grimanis بر روی شرابهای یونانی (6) انجام داده بود استفاده نمائیم ولی با استفاده از این روش عدم وجود ارسنیک در شرابهای ایران باثبات رسید و بنابراین روش مذکور متوقف و فقط از روش غیر تجزیه بطریق اکتیو کردن برای تعیین عناصر کمیاب دیگر استفاده گردید.