اثر دزید راتاسیون در تنظیم مایعات در Thirteen – lined ground squirrel

نویسنده

چکیده

اثر دزید راتاسیون در تنظیم مایعات بدن‘ حجم پلاسما‘ هماتوکریت و تراکم پروتئین‘ کلر‘ سدیم و پطاسیم در پلاسما در Citellus tridecemlineatus مطالعه شد. دزید راتاسیونی که پس از محرومیت از آب ایجاد شد‘ با کاهش حجم پلاسما‘ افزایش هماتوکریت همراه بوده است. در حیوان محروم از آب تراکم کلروسدیم باندازه 7/11% و 1/5% افزایش یافت ولی این افزایش از لحاظ آماری غیرقابل اهمیت بود. بنظر می رسد که افزایش هماتوکریت و افزایش تراکم سدیم و کلراگرچه بمیزان کمتری بوده است معرف کاهش آب در پلاسما باشد. محرومیت از آب برتراکم پروتئین و پطاسیم پلاسما بی اثر بود. آب بدن (fat free) در حیوان کنترل 1/73% و در حیوان محروم از آب 2/70% بود. نسبت تراکم کلروسدیم در ادرار و پلاسما به نسبت 4/1 برابر بیشتر از مایع سلولی وفضای بین سلولی آب از دست داده است.