برآورد ماتریس احتمال انتقال در یک زنجیر مارکف ایستا

نویسنده

چکیده

در این مقاله به برآورد بیز تجربی ماتریس احتمال انتقال در یک زنجیر مارکف ایستا می پردازیم. توزیع احتمال ماتریس شمارش انتقال را با تکیه بر نتایج کارویتل و توزیعهای ویتل به دست می آوریم. سپس با استفاده از اصول روشهای بیزی و به کارگیری توزیعهای پیشین مزدوج‘ توزیع پسین ماتریس شمارش انتقال را تعیین می کنیم. برآورد بیشینه درستنمائی‘ برآورد بیزی و برآورد بیز تجربی را که مبتنی برداده ها و این توزیع پسین هستند به دست می آوریم. نشان می دهیم که برآورد بیز تجربی ترکیبی خطی از برآورد بیزی و برآورد بیشینه درستنمائی است.