دوره و شماره: 3و4، شماره 0 - شماره پیاپی 1306، بهمن 1366 
بررسی اثرات نایسین و نیتریت علیه لیستریامونوسایتوجنز

باقر یخچالی؛ دکتر منوچهر شهامت؛ دکتر فریدون ملک زاده