اعداد کروموزومی برخی از گونه های جنس ورنیکا – ال. (سکروفولاریاسه) در ایران

نویسنده

چکیده

در این مقاله اعداد کروموزومی 9 تاکسون متعلق به جنس ورنیکا – ال. از تیره سکروفولاریاسه موجود در ایران معرفی گردیده است. عدد کروموزومی گونه ورنیکا کاپیلیپس – نوسکی (14=n) برای اولین بار چاپ می گردد. شمارش های کروموزومی انجام شده توسط نگارنده در نمونه های ورنیکا پولیتا (14=n2)‘ ورنیکا کامپولوپودا (21=n)‘ ورنیکا هدرفولیا (54=n2)‘ ورنیکا پرسیکا (14=n)‘ ورنیکا آناگالیس آکواتیکا زیرگونه اکسیکارپا (18=n)‘ ورنیکا آناگالیس – آکواتیکا زیرگونه مشوکسی (36=n2) و ورنیکا آناگالوئیدس زیرگونه هورکا (9=n) با نتایج ارائه شده توسط مولفین دیگر تطبیق می نماید. در پایان پیرامون نتایج سیتوتا کسونومیک حاصله بحث شده است.