اندازه گیری انتالپی تشکیل مخلوط در سیستمهای مذاب (( نیترات لیتیم – برمید پتاسیم و نیترات پتاسیم – برمیدلیتیم )) و تجزیه و تحلیل نظری آن

نویسنده

چکیده

مطالعه خواص ترمودینامیکی مذابهای یونی از دیرباز مورد توجه عده زیادی از محققان وپژوهشگران قرار گرفته است. سابقه تاریخی این امر می تواند به سالهای پیش از قرن حاضر برگردد. به طور کلی مطالعه سیستمهای مذابی که از اختلاط دو یا سه ترکیب خالص یونی مذاب حاصل می شود‘ مورد توجه می باشد. روشهای بکار رفته برای مطالعه ترمودینامیکی مذابهای یونی بسیار متنوع است. مهمترین آنها عبارتند از روشهای کالریمتری‘ روشهای کریومتری و آنالیزگرمائی – دیفراکسیون اشعه X – روشهای الکتروشیمیایی و استفاده از اشعه لیزر و غیره.
در این کار ما به مطالعه کالریمتری سیستمهای دوتائی مانند ‹‹ نیترات لیتیم – برمید پتاسیم ›› و ‹‹ نیترات پتاسیم – برمیدلیتیم ›› که به سیستم متقابل Li+, K+, NO3-, Br- تعلق دارند‘ پرداخته ایم. از صفحات یونها در مخلوط مذاب و تاثیر متقابل آنها برهم‘ برای تجزیه و تحلیل نتایج حاصل کمک گرفته ایم. علاوه بر آن از برخی نظریه ها و مدلهائی که برای بازگو کردن رفتار ترمودینامیکی اینگونه سیستمهای مذاب طراحی شده است برای تجزیه و تحلیل نتایج تجربی استفاده کرده ایم.