معرفی و نقد و بررسی کتاب

نویسنده

چکیده

کتاب را در دو بخش معرفی می کنیم: بخش یکم گزارش فنی که از ظاهر کتاب بر می آید‘ بخش دوم
گزاش علمی که ناظر به محتوای کتاب است.