بررسی اثرات نایسین و نیتریت علیه لیستریامونوسایتوجنز

نویسندگان

چکیده

در این بررسی اثرات باکتریوستاتیکی و باکتریسایدی نایسین علیه لیستریامونوسایتوجنز و نقش آن در حفظ و نگهداری مواد غذائی و هم چنین امکان جایگزینی و یا همراه کردن آن با نیتریت مورد مطالعه قرار گرفته است. این آنتی بیوتیک پولی پپتیدی در 5/5PH= در تراکم پائین بر روی باکتری ها اثر باکتریسایدی دارد ولی در PHهای بالا تراکم بالائی از آن لازم است. تعیین تعداد باکتریهای زنده بعد از قرار گرفتن سوسپانسیون آنها در معرض تراکم های مختلف نایسین نشان داد که برای از بین بردن همه باکتریها بایستی تراکم نایسین به حد کافی فراهم گردد. هنگامی که نایسین همراه نیتریت بکار برده می شود تراکم نیتریت لازم برای کشتن باکتریها حتی مجاز (ppm 200) نیز پائین تر می آید. در شرایط اسدی مقدار نیتریت و نایسین کافی برای کشتن باکتریها فوق العاده کاهش پیدا می کند.