سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود 600 هزار سال است

نویسنده

چکیده

ستون چینه شناسی زمانی از آغاز رویداد مغناطیسی Olduvai (کمی پائین تر از قاعده ی کواترنر تا زمان حال متوسط باژگونی مغناطیسی آغاز زمانه Erunhes به دو نیمه عملاً برابر تقسیم می گردد. این مطلب را لااقل با 5 روش می توان نشان داد:
1- بررسی آماری نسبت ضخامتهای این دو نیمه در گمانه های اقیانوسی که با روش پارینه مغناطیسی مطالعه شده اند.
2- بررسی آماری نسبت ضخامتهای این دو نیمه در لس های چین که در پهنه های بسیار گسترده در مقاطع پیوسته و در دامنه زمانی مورد نظر تشکیل شده و چینه شناسی پارینه مغناطیسی آنها به تفصیل و با دقت فراوان مطلعه گردیده است.
3- بررسی نسبت تعداد چرخه های آب و هوائی در گمانه های اقیانوسی در این دو نیمه چرخه های آب وهوایی این گمانه ها با چینه شناسی ایزوتوپی و برخی روشهای دیگر بدقت شناخته شده است.
4- بررسی ضخامت این چرخه ها در آن دو نیمه‘ و از این رو همساز کردن سرعت رسوب گذاری در افقهای مختلف گمانه برای نشان دادن تساوی زمانی دو نیمه.
5- محاسبه مستقیم دامنه زمانی این دو نیمه .
با روشن شدن تساوی زمانی این دو نیمه بخت چینه شناسی در تعیین سن قاعده ی کواترنر یا رویداد Olduvai‘ با روشهای غیر رادیومتریک برابر می گردد‘ زیرا تعیین دامنه زمانی هر یک از این دو نیمه و یا کف بام کواترنر سه امکان متفاوت و جداگانه خواهد بود که بسته به شرایط هر یک می توان انتخاب نمود.
مقایسه منحنی های پارینه اقلیمی (که زمانشناسی آن بطور ریاضی وبا توجه به مشخصات نجومی گردش زمین بدور خود و خورشید محاسبه گردیده) و منحنی های پارینه اقلیمی ایزوتوپی در گمانه های اقیانوسی تطابق زمان آن دو را بسادگی امکان پذیر می سازد. با این روش سن مطلق قاعده Brunhes حداکثر در حدود 370 هزار سال‘ از آنروسن مطلق قاعده Olduvai حداکثر در حدود 750 هزار سال بدست خواهد آمد. سن رادیومتریک نادرست اما مرسوم این دو افق در حال حاضر به ترتیب 73ر. و 87ر1 میلیون سال است. سن حدود 370 هزار سال برای قاعده Brunhes توسط برخی از پژوهشگران سرشناس (Emiliani و Evans) با روش یاد شده قبلاً ارائه گردیده است که در جدولهای مرسوم عنوان نمی گردد.
سنهای ‹‹ راه انشقاق ›› (Fission track) و رادیومتریک حدود 370 هزار سال نیز برای این در سطح جهان بارها بدست آمده که بطور رسمی در جدولهای زمین شناسی آورده نشده است.
نویسنده سالها پیش با بررسی سرعت رسوب گذاری در واحدهای سنگی کواترنر ایران سن حدود 400 هزار سال را برای قاعده Brunhes و کمتر از یک میلیون سال را برای قاعده Olduvai مطرح نموده است. اطلاعات بهبود یافته کنونی نویسنده درباره چینه شناسی کواترنر ایران سن این دو افق را بترتیب 350 تا 750 هزار سال بدست می دهد. سرعت رسوب گذاری در واحدهای سنگی کواترنر ایران توسط چرخه های رسوبی هم عرض با مدل میالانکویچ و سالچینه ها‘ و مرز زیرین افقهای مورد نظر با روشهای دیرین شناسی‘ چینه شناسی پارینه مغناطیسی‘ چینه شناسی آب و هوائی‘ چینه شناسی زیست محیطی و چینه شناسی تکتونیکی تعیین گردیده است.