پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که در مخازن کربناته وضعیت سیستم تخلخل و ارتباط بین فضاهای خالی بسیار متنوع و نامنظم می باشد و این تنوع و ناهمگونی بیش از هر عامل دیگری متاثر از شرایط محیط رسوبی و بویژه عملکرد فرایندهای دیاژنتیک می باشد، لذا تأثیر محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی بر ویژگیهای مخزنی سازند قم هدف مطالعه کنونی بوده است.
در این مطالعه بیش از 1200 نمونه مغزه متعلق به سازند قم از چاههای البرز 6 ، 7 و 11 مورد مطالعة میکروسکپی و ماکروسکپی قرار گرفت. مجموع اطلاعات بدست آمده از مطالعه مقاطع میکروسکپی، مطالعات XRD ، SEM و داده های پتروفیزیکی حاصل از مغزه‌ها نظیر تخلخل، تراوایی و اشباع شدگی سیالات، امکان تفکیک بخشهای کربناتة سازند قم را به 3 پتروفاسیس (Petrofacies) و در نتیجه جدایش افقهای مخزنی از غیرمخزنی را فراهم نمود. مارنها و آهکهای مارنی متعلق به پتروفاسیس 1 با تخلخل 1/15-81/4 درصد و تراوایی 49.55-0.01 میلی دارسی بعنوان بهترین پتروفاسیس سازند قم، در میدان مورد مطالعه، محسوب می شوند. مهمترین فاکتورهای کنترل کنندة تخلخل و تراوایی در این پتروفاسیس، فراوانی رس و تراکم شکستگیها می باشند. پتروفاسیس 1 و 2 بدلیل تاثیر فرایندهای دیاژنتیکی بویژه تراکم و سیمانی شدن، فاقد ویژگی های مناسب یک مخزن می باشند. در این مطلعه مشخص گردید که بطور کلی، سیمانی شدن، انحلال و توسعة شکستگیها مهمترین فرآیندهای دیاژنتیکی کنترل کنندة کیفیت سنگ مخزن قم می باشند.

کلیدواژه‌ها