دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1323، تابستان 1380 
6. گرانیتوئید میلونیتهای‌ شمال خوی

حسین عزیزی؛ حسین معین‌وزیری‌؛ عبدالمجید یعقوب پور؛ محمد محجل


8. رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن‌بید در شمال شرق مشهد

مهدی نجفی؛ سید رضا موسوی حرمی؛ اسدا… محبوبی؛ محسن یزدان‌پناه