بررسی مقایسه ای بردارهای ویژه و محورهای اصلی تنش دیرین در تعیین تیپ دگرریختی بخش جنوبی البرز مرکزی

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین تیپ دگرریخی در بخش جنوبی البرز مرکزی باتکاء برداشتهای صحرائی روی سطوح برش دارای خش لغزش ابتدا با مناسبترین روش با رسم دووجهی های عمود بر هم(dihedra method) در 28 ایستگاه وضعییت محورهای اصلی تنش دیرین پس از ائوسن تعیین و نتیجه حاصل با بردارهای ویژه توزیع داده ها مقایسه گردید.بردارهای ویژه v3, v2, v1 بترتیب با محورهای اصلی تنش انطباق بسیار مناسبی را نشان دادند. با در اختیار داشتن موقعییت محورهای اصلی تنش دیرین و تحلیل استریوگرافیک آن با مدلهای ایده‌آل، تیپ دگرریختی از نوع تراکمی شعاعی(radial compressional) شناسائی گردید.

کلیدواژه‌ها