کاربرد اثر فسیلی افیومورفا ((Ophiomorpha در تحلیل حوضة رسوبی واحد رکشا (میوسن)، مکران، جنوب شرق ایران

نویسندگان

چکیده

لایه های ماسه سنگی زیر واحدهای دوم وسوم واحدرکشا (میوسن زیرین- میانی ) در شرق نیک‌شهر (مکران) دارای اثرهای فسیلی Ophiomorpha annulata و Ophiomorpha nodosa بی‌شماری اند. مطالعه فراوانی تونلهای قائم (V)، مایل (I) و افقی (H) این آثار در برش های عمود بر سطوح لایه بندی و نمایش آن در مثلث VIH نشان می‌دهد که افیومورفاهای موجود عمدتاً از تونلهای افقی و قائم ترکیب یافته اند. به نظر می رسد رسوبگذاری این لایه هابصورت دوره ای بوده به نحوی که در دوره های رسوبگذاری پر انرژی تونلهای قائم ومایل در دوره های کم انرژی عمدتاً تونلهای افقی گسترش یافته اند. ماسه سنگهای زیر واحد دوم وسوم واحد رکشا که امکان
درصدگیری نوع تونلها را می دادند، ده چرخة تغییرات انرژی را می دهند.

کلیدواژه‌ها