مطالعة آزمایشگاهی خواص تراکم پذیری خاکهای رسی-سیلتی تهران

نویسندگان

چکیده

نتایج آزمایش های تحکیم بر روی نمونه های دست نخورده رس های سیلتی جنوب تهران ارائه گردیده و با نتایج بدست آمده برای رس های سیلتی بازسازی شده مقایسه گردیده است .این آزمایشها به روش های بارگذاری پله‌ای و نرخ کرنش ثابت انجام شده است. در این پژوهش ضمن بررسی اثرساختار خاک جنوب تهران بر رفتار تراکم پذیری آن، تغییرات تنش تسلیم دراعماق مختلف بررسی شده است. ضمناً تأثیرسرعت کرنش خاک در مقدار تنش تسلیم و رفتار خزشی خاک ها مطالعه گردیده است. مقدار خزش در بارگذاری پله ای، در نقطه تسلیم و همزمان با شروع تخریب ساختار خاک، به حداکثر مقدار ممکن می رسد. همچنین شاخص تورم خاک، قبل از تخریب ساختار خاک، ناچیز می باشد. امّا بعد از شروع تخریب ساختارخاک و درحین باربرداری، در تنش هایی کمتر از تنش تسلیم، مقدار آن اضافه می گردد، لذا می توان نتیجه‌گیری نمودکه پدیده های تورم و خزش با تخریب ساختار خاک مرتبط هستند.

کلیدواژه‌ها