پتروگرافی و ژئوشیمی آنکلاوهای فلوگوپیت ـ کلینوپیروکسنیت بعضی‌از گدازه‌های جوان ایران، مثال‌هایی از شبه جزیرة سارای، قروه، دماوند و قلعه حسنعلی

نویسنده

چکیده

در گدازه‌های بعضی از آتشفشانهای جوان ایران مانند شبه‌جزیرة سارای (ساحل شرقی دریاچه ارومیه )، دماوند، قروه و قلعه حسنعلی راین، آنکلاوها یا بمب های پرتابی با ترکیب فلوگوپیت ـ کلینو پیروکسنیت یا فلوگوپیت ـ پریدوتیت یافت می شود که از لحاظ کانی شناسی و ترکیب شیمیائی با مجموعة فنوکریستالی و ترکیب سنگ میزبان مشابهت چندانی ندارند. بعلاوه این آنکلاوهای تقریبا مشابه، در مراکز آتشفشانی مختلف و در گدازه‌هایی با ترکیبات و کانی شناسی متفاوت دیده می‌شوند. مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی عناصر اصلی آنکلاوها و گدازه‌های آنها نشان می‌دهدکه این آنکلاوها و بمب های اولترامافیک کومولا نمی باشند، بلکه احتمالا قطعاتی از گوشتة متاسوماتیک هستند که توسط ماگما بالا آورده شده اند.

کلیدواژه‌ها