دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1325، مرداد 1381 
نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف‌رود واقع در شمال شرق ایران

موسوی‌حرمی ، رضا؛ محبوبی، اسداله؛ برنر ، رابرت ، ال؛ خانه باد، محمد