بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری

نویسندگان

چکیده

تخمین صحیح اشباع‌شدگی‌آب در مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار است. محاسبه اشباع‌شدگی‌آب با لاگهای ژئوفیزیکی و با استفاده از فرمول‌های مناسب صورت می‌گیرد. در تمامی‌ فرمول‌های اشباع‌شدگی‌آب عوامل مختلفی به صورت مشترک وجود دارند که خطا در به کار‌گیری صحیح آن‌ها سبب خطا در محاسبه اشباع‌شدگی‌آب می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر خطا در پارامترهای معادلات بر مقدار اشباع‌شدگی‌آب محاسبه شده انجام شده است. کلیه محاسبات مربوطه بوسیله نرم افزارهای اکسل (Excel) و متمتیکا (Mathematica) انجام پذیرفته‌است.
برای نیل به این هدف، ابتدا 14 فرمول متداول اشباع‌شدگی‌آب انتخاب شد. سپس عوامل موجود در آن و محدوده تغییرات مقدار هر عامل تعیین گردید. در مرحله بعد مقدار تغییر هر عامل به میزان یک در صد (باتوجه به محدوده هر عامل) محاسبه شد. با داشتن مقدار متغیر، ستون متغیر (مقادیر متوالی هر عامل در محدوده تغییرات آن) تشکیل گردید. سپس با استفاده از ستون متغیر، مقادیر اشباع‌شدگی‌آب (ستون Sw) محاسبه شد. آنگاه مقادیر متوالی Sw از یکدیگر کم شد و قدر مطلق اختلاف آنها بدست آمد (ستون تغییرات Sw). سپس با مقادیر هر کدام از عوامل و تغییرات اشباع‌شدگی‌آب مربوط به آن ( با استفاده از ستون متغیر و ستون تغییرات Sw)، نمودار خطا ترسیم گردید. در خاتمه نیز میانگین حداکثر و حداقل مقادیر خطاها (تغییرات) در تمام معادلات محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که عامل تخلخل در بین عوامل اصلی و فاکتور سیمانی شدن در بین ضرایب آرچی، بیشترین خطا را می‌تواند در محاسبه اشباع شدگی آب ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها