مشخصه‌های سنگ‌شناسی و دیاژنزتوف و توفیتهای شمال دریاچه حوض‌سلطان قم

نویسندگان

چکیده

مطالعات پتروگرافی بر روی سنگهای ولکانوکلاستیک شمال دریاچه حوض‌سلطان در منطقه کوشک نصرت و علی آباد منجر به شناخت پنج رخساره سنگی گردید، که به شرح ذیل تفکیک شده‌اند:
1- توفها، شامل توف های ویتریک، لیتیک ، کریستال و ترم های حدواسط 2- لاپیلی توف ها، لاپیلی استون ها، برش های توفی و برش های پیروکلاستیک 3- ایگنیمبریت‌ها 4- توفیت‌ها و
5-آندزیت‌های پورفیری. همچنین، این مطالعات نشان می‌دهند که مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی که بر روی این سنگها عمل کرده‌است شامل تراکم، سیمانی‌شدن، تشکیل کانی‌های زئولیتی و دگرسانی شیشه‌های آتشفشانی می‌باشد. نقش ترکیب سیمان و کانی‌شناسی در کنترل پدیده‌های مختلف دیاژنزی از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود رسوبات دریایی حاوی فسیل‌های روزنه‌داران (بویژه نومولیت)، که دربین سنگهای آذرآواری این منطقه گسترده‌اند، سن این مجموعه را ائوسن مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها