پالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجانپالینو استراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی– بالایی برش آق داغ، کوههای سلطانیه درجنوب شرق زنجان

نویسندگان

چکیده

برش مورد مطالعه با توالی نسبتاً کامل و تفکیک نشده‌ای از رسوبات آهکی ژوراسیک میانی - بالایی و به ضخامت 355 متر در کوه سفید در رشته کوههای سلطانیه واقع در 45 کیلومتری جنوب شرق زنجان قراردارد. به منظور اثبات وجود یا عدم وجود سازند دلیچای و تفکیک واحدهای سنگی لار و دلیچای درصورت وجود و تعیین سن دقیق این سری رسوبی با استفاده ازمطالعات پالینولوژیکی 40 نمونه از سنگهای آهکی انتخاب و پس از آماده سازی از آنها 160 اسلاید پالینولوژیکی تهیه گردید که با مطالعه این اسلایدها گروههای مختلفی از پالینومرفها شامل داینوفلاژله ها ، اسپور و پولنها ، آستر داخلی پوستة فرامینیفرها ، اسپور و قطعات قارچها و همچنین اسپیکولهای آلی اسفنج شناسایی گردید.
با توجه به لیتولوژی و پالینومورفهای موجود مشخص گردید که 105 متر از ضخامت ستون مورد مطالعه دارای سن باژوسین – اکسفوردین بوده و متعلق به سازند دلیچای و 250 متر بالای آن دارای سن اکسفوردین – کیمریجین و متعلق به سازند لار می باشد. تعدادی آمونیت و بلمنیت نیز از طبقاتی در قسمت پایینی برش (سازند دلیچای) جمع آوری گردید که سن ژوراسیک میانی ( کالووین ) را مشخص میکنند. پالینومرفهای یافت شده بعلاوة این ماکروفسیلها همگی بر آب و هوای گرم و مرطوب و عمق زیاد محیط دلالت دارند.
مقایسه برش مورد مطالعه با نواحی دیگر در شرق ( مقطع پل دختر، شرق تهران ) و غرب (منطقة ارومیه ) نشان می دهد که دریای حاکم در ژوراسیک میانی، در منطقة مورد مطالعه دارای عمق بیشتری نسبت به نواحی مذکور بوده و باعث رسوب آهک و ایجاد رخساره متفاوت سازند دلیچای در کوه سفید گردیده است. همچنین مقایسه سن سازندهای دلیچای و لار در این سه ناحیه نشان می دهد که بر خلاف نظرات قبلی سن این سازندها به سمت غرب کاهش نمی یابد.

کلیدواژه‌ها