میکروفاسیس‌ها و محیط‌ رسوبی‌ نهشته‌های‌ طوفانی‌ در واحد زیرین‌ بخش‌2 سازند میلا، منطقه تویه‌ - دروار(جنوب‌ باختر دامغان‌)

نویسندگان

چکیده

واحد زیرین‌ بخش‌ 2 سازند میلا در منطقه‌ تویه‌ - دروار ( 48 کیلومتری‌ جنوب‌ باختر دامغان‌ ) با ناپیوستگی همشیب‌ روی‌ بخش‌ 1 سازند میلا قرار دارد و با سطح‌ فرسایشی‌ از واحد بالایی‌ بخش‌ 2 سازند میلا تفکیک‌ می‌گردد. واحد یاد شده‌ دربرگیرنده‌ رخساره‌های‌ طوفانی‌ و غیرطوفانی‌ است‌. رخساره‌های‌ طوفانی‌ آن‌ دربردارنده‌ نهشته‌های‌ پهنه‌ جزر و مدی‌ تا بخش‌ انتهائی‌ دریای‌ باز‌اند. در رخسارهای‌ طوفانی‌ دریای‌ باز قالب‌ سالم‌ فسیل‌ تریلوبیت ‌Ptychoparioid به‌ سن‌ اواخر‌ کامبرین‌ میانی‌ تشخیص‌ داده‌ شده‌ است‌ . این‌ نهشته‌ها در یک‌ پلاتفرم‌ رمپ‌ زیر ‌نفوذ طوفان‌ در بخش باختری حاشیه‌ واگرای‌ شمال‌ گندوانا پدیدآمده‌اند.

کلیدواژه‌ها