نگرشی بر سنگ‌های دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتی شاهکوه (شرق ایران(

نویسندگان

چکیده

باتولیت گرانیتی شاهکوه (شرق ایران) با وسعت حدود 500 کیلومتر مربع، سنگ‌های متاپلیتی کمپلکس دگرگونی ده‌سلم را در جنوب و سنگ‌های شیلی- ماسه سنگی سازند شمشک را در شمال قطع نموده و یک دگرگونی مجاورتی آشکاری را در آنها ایجاد کرده است. مطالعه بخش جنوبی هاله دگرگونی این باتولیت موضوع مقاله حاضر است.
بر اساس مطالعات کانی شناسی وبافتی، سه زون سیلیمانیت، آندالوزیت و بیوتیت به ترتیب با دور شدن از مرز توده تشخیص داده شده است. بالاترین دمای این دگرگونی مربوط به زون سیلیمانیت بوده و حدود 600 درجه سانتیگراد در فشار حدود 2 کیلوبار ارزیابی می‌گردد.
پراکندگی اندازه بلورهای کردیریت (روش CSD) درنمودار Ln N"-L و N"-L نشان می‌دهد که همه بلورهای کردیریت دارای منشاء واحدی بوده و در یک فاز دگرگونی تشکیل شده‌اند.

کلیدواژه‌ها