دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1329، مرداد 1382