مطالعات رسوب شناسی و نرخ ریز شوندگی به طرف پایین دست حوضة آبریز بندگلستان، جنوب غرب مشهد

نویسندگان

چکیده

حوضه آبریز بندگلستان دارای وسعت در حدود 320 کیلومترمربع بوده و در جنوب غرب مشهد قرار دارد. این حوضه دارای سه رودخانه اصلی بنام‌های مایان، دهبار و جاغرق بوده که در مواقع سیلابی به رودخانه کشف رود می‌ریزند. این رودخانه‌ها دارای بستری گراولی با کانال منفرد و بار بستر می‌باشند و از نوع رودخانه‌های ناموافق محسوب می‌شوند. اندازه دانه‌ها در رودخانه‌های با بستر گراولی، به طرف پایین دست بصورت نمایی کاهش می‌یابند. مطالعات انجام شده در مورد علل ریزشوندگی در طول مسیر رودخانه‌ها، بر فرآیند جورشدگی هیدرولیکی بعنوان مکانیزم غالب، تأکید دارند. تغییرات بافتی و علل ریزشوندگی دانه‌ها در57 محل بررسی شده‌اند.گراولها در ناحیه مورد مطالعه اغلب شامل فیلیت، اسلیت و کوارتزیت می‌باشند. بطور کلی رسوبات دارای جورشدگی بد، کج‌شدگی مثبت بوده و کشیدگی اغلب نمونه‌ها بصورت پهن می‌باشند. در قسمت بالا دست حوضه، مهمترین دانه‌های در اندازه بولدر از جنس فیلیت می‌باشند و در قسمت پایین دست اسلیت‌ها چارچوب اصلی گراول را تشکیل می‌دهند. درصد سایش اسلیت‌ها در حدود 5/25% و فیلیت‌ها تقریباً برابر 28% توسط تست سایش لوس‌آنجلس برآورد شده است. پراکندگی اندازه دانه‌ها در فاصله بالا دست بصورت بایمدال ضعیف بوده و به طرف پایین دست بایمدال شدید و در انتها علاوه بر دو مد گراولی، یک مد ماسه‌ای پدیدار می‌گردد. در حوضة آبریز بندگلستان، کاهش سریع شیب بستر و نیز حمل‌ونقل انتخابی دانه‌ها که وابسته به شرایط هیدرولیکی بوده و بوسیله هیدرولوژی و شیب حوضة آبریز کنترل می‌گردد نقش مهمی در آهنگ ریزشوندگی ذرات به طرف پایین دست ایفا می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها