معرفی نانوفسیلهای کامپانین حوضه اینتریور غربی(Western Interior) درداکوتای جنوبی

نویسنده

چکیده

به منظور مطالعات تاکسونومی و بیواستراتی‌گرافی30 نمونه از مغزه‌های حفاری از منطقه سیستون (Sisseton) درشمال‌شرق داکوتا برداشت شده است. نانوفسیلهای موجود از حفظ‌شدگی خوب و فراوانی وتنوع زیاد برخوردارند. در مطالعات اخیر تعداد 92 گونه نانوفسیل شناسایی وبرخی از آنها عکسبرداری شدند. برمبنای نانوفسیلهای یافت شده سن مقطع مطالعه شده بخش پایانی کامپانین آغازین- بخش آغازین کامپانین پسین است.

کلیدواژه‌ها