بیوستراتیگرافی سازند شمشک درکوه ازون، جاجرم برمبنای داینوفلاژله‌ها

نویسندگان

چکیده

تعداد یازده گونه پالینومورف دریایی شامل 9 گونه داینوفلاژله متعلق به 8 جنس و دو گونه آکریتارک متعلق به یک جنس از رسوبات سازند شمشک کوه ازون مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به انتشار چینه‌شناسی این پالینومورفها، دو بیوزون به نامهایNannoceratopsis spiculata Biozone و Valensiella ovulum Biozone تشخیص داده ‌شد. برمبنای ارزش چینه‌شناسی گونه‌های مذکور سن توآرسین-باژوسین پیشین برای بخشهای فوقانی این سازند خاطرنشان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها